บริษัทฯมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้รับรายงานว่า มีพนักงาน 1ราย ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์1 ชั้น 19ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อ
คืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มี
หน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ในการนี้บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการฉุกเฉินทันทีโดยบริษัทฯ ได้ปิดพื้นที่
อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์1 เพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อ deep-cleaning ในพื้นที่ดังกล่าวและ
บริเวณโดยรอบ ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้
แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 19 กักตัวเองอยู่กับบ้านและเฝ้าสังเกตอาการเป็น
เวลา 14วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่21 มีนาคม –3เมษายน 2563และให้รายงานอาการของตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน โดยหากมีอาการที่ต้องสงสัยให้รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจาก
โรงพยาบาลที่บริษัทฯ ติดต่อไว้ให้หรือแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
ทันที
เอไอเอส ขอยืนยันว่า บริษัทฯยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตามปกติจากการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานจาก

บ้านหรือ WorkFrom Home รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 ที่เข้มงวดตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ให้ความสําคัญสูงสุดกับ
การมอบบริการคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าและความปลอดภัยของพนักงาน และใคร่ขอ
ความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมจาก
ข่าวสารที่คลาดเคลื่อน

บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส

Facebook Comments