AIS ประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

โดย J.wasan
0 ความเห็น 66 views

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564 AIS ในฐานะผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่สังคมผ่านการทำงานขององค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

โดยที่ผ่านมา AIS ได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับปีนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง มาเป็นหัวข้อใหญ่ในการสื่อสารและรณรงค์กับภาคีเครือข่าย ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับนโยบายการทำงานของ AIS ที่เน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอด

 

AIS

ทั้งนี้ชาว AIS กว่า 12,000 คน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ขอร่วมประกาศพลังในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการสร้างความสุจริตในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นค่านิยมในหน้าที่ปฏิบัติของคน AIS ที่มีต่อทุกภาคส่วนที่

Facebook Comments

Related Posts