AIS ร่วมกับ สพฐ และ มจธ. ปั้นครีเอเตอร์วัยทีน เปิดเวทีส่งคลิปสั้นเสริมทักษะ รู้ทันภัยไซเบอร์ กับกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” ชิงเงินรางวัล จำนวน 149,000 บาท

โดย J.wasan
0 ความเห็น 111 views

จากการทำงานร่วมกันของ AIS สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนุบรี (มจธ.) ในการนำหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ด้านทักษะดิจิทัลหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่วันนี้ถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขต รวม 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การใช้งานออนไลน์ในโลกดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างสรรค์

 

ล่าสุดได้ต่อยอดการทำงานเพื่อยกระดับการเรียนรู้และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” ปั้นครีเอเตอร์วัยทีน เปิดพื้นที่ให้น้องๆ นักเรียนได้โชว์ไอเดียสุดปังเพื่อกระตุ้นเตือนสังคม ผ่านคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อการใช้งานออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยเล่าเรื่องจากเนื้อหาหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ชิงเงินรางวัลจำนวน 149,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2567 ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอบสนองนโยบาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ และทักษะที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการป้องกันภัยไซเบอร์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแล และส่งเสริมอย่างเร่งด่วน จึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเอไอเอส ในการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ขยายผลการเรียนรู้ไปยังสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ นับเป็นการยกระดับภาคการศึกษาไทยให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีทักษะดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ 

ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถรับมือกับภัยออนไลน์ที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ “เรียนดี มีความสุข” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” เพื่อสร้างทักษะดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทยให้มีความรู้และความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “กิจกรรม อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024 เป็นการต่อยอดการทำงานร่วมกันกับ สพฐ. และ มจธ. โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการใช้งานบนโลกไซเบอร์ให้กับนักเรียนไทย ได้มีทักษะดิจิทัลที่รู้เท่าทันภัยในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ “อุ่นใจไซเบอร์” ที่วันนี้มีนักเรียนและคนไทยเข้าถึงเนื้อหาแล้วกว่า 3.5 แสนคน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากไอเดียของน้องๆ นักเรียน เพื่อย้ำเตือนถึงภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราไม่รู้เท่าทัน ซึ่งเราได้เปิดพื้นที่ให้น้องๆ นักเรียนได้รับบทเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ จากหัวข้อการใช้งานออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้เนื้อหาหลักของหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ 4P4ป ได้แก่

1). Practice: ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2). Personality: แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์

3). Protection:  เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์

4). Participation: รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม

โดยน้องๆ นักเรียนจะผลิตเป็นผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น บอกเล่าเรื่องราวเพื่อเน้นย้ำ ให้ความรู้ หรือแนะนำการใช้งานออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนและเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ได้แสดงความสามารถในการเล่าเรื่องและเป็นครีเอเตอร์ที่ดีได้ในอนาคต”

ทางด้าน อธิบการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  กล่าวว่า “ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ เรามีความตั้งใจในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อให้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ จะช่วยให้ทุกคนที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรสู่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ที่จะดีไซน์การเล่าเรื่องที่ปรับมาจากหลักสูตรให้กระชับ และง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นการตอกย้ำความรู้ความเข้าใจของเด็กๆ หลังจากเรียนหลักสูตรฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรฯ ได้เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนเป็นวงกว้างอีกด้วย”

กิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” เปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/giftedobec?mibextid=ZbWKwL และ Facebook AIS

Facebook Comments

Related Posts