มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ผสานพลัง ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖

โดย J.wasan
0 ความเห็น 95 views

กรุงเทพฯ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ‘มะเร็งเต้านม’ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ ของประชากรไทย ซึ่งพบมากอันดับ ๑ ของโรคมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมด และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี…มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้พร้อมดำเนิน ‘ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ สำหรับสถาบันที่เพิ่งเริ่มโครงการ ‘สืบสาน’ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ และสถาบันที่ดำเนินโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๕ ‘ต่อยอด’ โครงการปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖’ นำโดย คุณบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และ นพ. เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมด้วย นพ.ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำของชมรมให้สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และแนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในประชาคม (ในสถาบัน) และชุมชน (นอกสถาบัน)

โดยเฉพาะผู้หญิงไทย รวมทั้งยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการส่งต่อให้ผู้ที่พบความผิดปกติของเต้านมได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือสามารถเข้าระบบการรักษาได้ทันท่วงที และพร้อมกันนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา ร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม VCOURSE ให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแขนงต่างๆ อาทิ นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แนะนำการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning และการใช้ระบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Breast Self Examination (BSE Application) อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการนิเทศศาสตร์ แนะนำการเขียนแผนดำเนินงานโครงการอย่างมีกลยุทธ์ มุ่งสู่การต่อยอดกิจกรรมอย่างยั่งยืน และคุณจาสินี อ่ำบุญ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากศูนย์ถันยรักษ์ ให้ความรู้พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีในภาคปฏิบัติ อีกทั้งในการอบรมเทคนิคการสร้างสื่อป้องกันภัยมะเร็งเต้านมให้เข้าถึงประชาชนด้วยการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารออนไลน์เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จำกัด

หลังการอบรม ทุกชมรมต้องเขียนแผน ‘สืบสาน’ และแผน ‘ต่อยอด’ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม และส่งกลับภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและรณรงค์การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอให้กับชุมชน หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ – ๘๕๘ – ๖๒๗๙ หรือ www.thanyarak.or.th

Facebook Comments

Related Posts